นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
www.tia.or.th ซึ่งบริหารงานโดย
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)


สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) (“สถาบัน”) ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการ www.tia.or.th (“เว็บไซต์”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็น ข้อมูลที่ทางสถาบันให้ความ สำคัญ โดยสถาบันรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วบบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอด ภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ


เมื่อท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามสถาบัน เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือ ใช้บริการของทางสถาบัน รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ให้แก่สถาบัน หรือให้ความยิน ยอมใดๆแก่สถาบัน ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันจะถือว่า ท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจ เคยได้ให้แก่ สถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของสถาบันอย่างละเอียด หากท่านไม่ ตกลงให้ทางสถาบันดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้นี้ สถาบันสงวนสิทธิที่จะ ปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้า ที่ในการให้บริการโดยสถาบันแก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของสถาบันเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งเป็นของบุคคล ภายนอกและสถาบันไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายข้อมูลส่วน บุคคล ที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก ทางสถาบันอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยน แปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์


ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็น สำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของสถาบัน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับการขอ ข้อมูลใบเสนอราคาของท่าน การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่ หรือการ จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง กระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหม่ในอนาคตของสถาบัน ทั้งนี้ ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันมี ความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านและการติดต่อ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น ประวัติการทำธุรกรรมการใช้บริการของท่าน รายละเอียดบริการที่ ท่านซื้อจากสถาบัน ประวัติการทำธุรกรรมอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้ แก่สถาบัน
ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขรหัสสินค้า (Product Serial Numbers) หมาย เลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้เชื่อมต่อกับระบบของสถาบัน และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน ของท่าน
ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะ ใดๆ กับสถาบัน
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ท่านอาจให้แก่สถาบัน ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือ ระหว่างการติดต่อเพื่อการให้บริการหลังการขายต่างๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่สถาบัน ในการประ มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สถาบันอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:
ท่านติดต่อกับสถาบัน (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุม แบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
ท่าน ในนามส่วนบุคคล หรือในนามของนิติบุคคลใด กรอกเข้าในแบบฟอร์มสำหรับการสร้างเอก สารประเภทต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อท่าน ในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจมีการกรอกเข้าระบบเพื่อการสร้างเอกสาร ดังกล่าวนั้น และข้อมูลอีเมลการติดต่อสำหรับการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างจากเว็บไซต์ของสถาบัน ให้ แก่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ
ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับบริการ รวมถึง การ สื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากสถาบัน (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของสถาบัน (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน ทางเว็บไซต์ของสถาบันหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สถาบัน ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)แล้ว สถาบันอาจได้รับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อ และให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่ สถาบัน

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สถาบัน จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้:
การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลใบเสนอราคาที่ท่านร้องขอ การให้บริการ แก่ท่านในการสร้างเอกสารเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน รวมถึง การให้บริการฝึกอบรม หรือการให้บริการสนับสนุนท่านผู้ใช้บริการ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่าน ผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่อ อื่น หรือการติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับบริการของสถาบัน ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
การสร้าง และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สถาบันมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่อง ทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ ทั้งนี้ สถาบันจะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้อง เรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของลักษณะรูปแบบการทำงานของบริการ ของสถาบัน เช่น ข้อมูลการปรับปรุงเวอร์ชั่นของเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นบริการของสถาบัน
การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่สถาบันจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดย เฉพาะการออกแบบ กระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความสนใจของท่าน ได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสถาบันและท่าน
การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของสถาบัน เช่น การป้องกัน และการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลง เข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่สถาบันอาจมี และต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชี และ ชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

สถาบันมีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุ ไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่สถาบันยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการหรือตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่สถาบันอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบ รวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่สถาบันอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิด กฎหมาย เช่นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการของสถาบัน โดยเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว และสำหรับการประมวลผล ข้อมูลด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สถาบัน สถาบันจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่า ท่าน จะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้ แก่สถาบัน ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของสถาบันอยู่ สถาบัน จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สถาบันจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่สถาบันอาจมีให้แก่ท่าน:
เปิดเผยให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของสถาบัน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถาบันพันธมิตรธุรกิจ) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการฝึกอบรม รวมถึง ผู้ให้ บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ โดยสถาบันจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บ รักษาไว้ใน ระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว สถาบันรับประกัน การพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ เป็นระดับ พิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
สถาบันอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิใดๆของสถาบัน หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ของท่านซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น โดยสถาบันรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประ สงค์ดังกล่าวเท่านั้น
ในกรณีที่สถาบันมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วยงาน ราชการ สถาบันอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยสถาบันจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น
หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สถาบันรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ ในการควบคุมของสถาบันได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้
สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง
สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สถาบันทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อ มูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อ ข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังสถาบัน เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ สถาบันได้ กำหนดไว้ โดยสถาบันจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
สถานที่ติดต่อ: 47/101 สำนักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
อีเมล: sorporror@gmail.com