บริการของ สปร.

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การค้า การลงทุน และการแข่งขันในด้านธุรกิจ ทำให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม (Training) มากขึ้น เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ วิธีการและเทคนิคการฝึกอบรมมากมายที่จะนำมาประยุกต์ใช้ วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร สปร.สามารถจัดอบรมแบบภายในองค์กรหรือ In-House Training ให้สอดรับกับสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน และการอบรมแบบ Public Training ที่สอดรับกับสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

บริการให้คำปรึกษาของ สปร. ได้เลือกสรรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้บริการแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่ขอรับบริการ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาอิสระซึ่งมีประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศ อาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นสูง ข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ ซึ่งเป็นนักบริหารผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

ซึ่งมีความชำนาญพิเศษและมีประสบการณ์ทางด้านบริหารเป็นอย่างดี ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาร่วมให้บริการ โดยบริการจะเริ่มจากการศึกษาปัญหาเชิงลึก เพื่อค้นหาต้นเหตุหรือประเด็นสำคัญที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ได้คำแนะนำที่ตรงจุดอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานนั้น

ให้บริการวิจัยองค์กร วิจัยการตลาด วิจัยสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ประเมินโครงการวิจัย หรืองานทางด้านวิชาการในสาขาต่างๆ ด้วยเครือข่ายทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา แก่หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และเอกชน อย่างครบวงจรเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านงานวิชาการให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร