เกี่ยวกับ สปร.

1. ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ ในระยะแรกได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้เริ่มดำเนินเป็นโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2529 เพื่อหารูปแบบสถาบันที่เหมาะสมโดยมีนายตนัย บุนนาค เป็นผู้อำนวยการโครงการ และได้เริ่มให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการต่างๆ เป็นต้นมา ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้นได้นำไปปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติราชการให้ดีขึ้น จนเป็นที่รู้จักของส่วนราชการต่างๆ

ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการให้เป็นสถาบันที่มั่นคง โดยได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2530 เพื่อทำหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นส่วนรวม และมูลนิธิฯ ก็ได้ประกาศจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (Thailand Innovative Administration Consultancy Institute) โดยใช้ชื่อย่อว่า สปร. (TIA) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทางวิชาการไม่มุ่งแสวงหากำไรภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคอื่นๆ ของสังคมที่ขอใช้บริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยมีพันธกิจให้บริการที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบองค์การและกระบวนการจัดการหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ความชำนาญสูง “รายละเอียดเพิ่มเติม”


2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

องค์กรชั้นนำในการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาภาคราชการ

Mission

ให้บริการที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาระบบองค์การและกระบวนการจัดการ หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาครัฐและภาคอื่นๆ ในสังคม


3. วัตถุประสงค์หลักของสถาบัน

01
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดฝึกอบรม โดยไม่แสวงหาผลกำไร
02
เพื่อส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านบริหารและวิชาการในราชการ
03
เพื่อสรรหาที่ปรึกษาเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04
เพื่อแนะช่องทางในการหาทรัพยากรใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่องค์การต่าง ๆ
05
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกำลังคนระดับผู้ชำนาญการและผู้มีประสบการณ์ของไทย เพื่อหน่วยราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
06
เพื่อเป็นแหล่งกลางที่จะส่งเสริมการประสานงานระหว่าง ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนในการสรรหาที่ปรึกษา หรือการให้บริการทางด้านการบริหารและวิชาการ

4. ลักษณะพิเศษของ สปร.

การให้บริการของ สปร. เป็นการให้คำปรึกษา และการให้บริการทางวิชาการ โดยจะให้ความสำคัญกับ การศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้งเพื่อแก้ปัญหา ที่ตรงจุดอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานนั้น

สถาบันได้เลือกสรรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมไว้บริการแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่ขอรับบริการ ข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ ข้าราชการประจำ ซึ่งเป็นนักบริหารผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซึ่งมีความชำนาญพิเศษและมีประสบการณ์ทางด้านบริหารเป็น อย่างดี สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาร่วมให้บริการ อยู่ด้วย


01
ไม่หวังผลกำไร
02
บริการให้คำปรึกษา โดยที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ผู้มีประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีความชำนาญสูงและเข้าใจระบบเป็นอย่างดี และที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการสมัยใหม่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
03
ดำเนินการโดยทำงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ และสามารถปรับแผนได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
04
ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริการของ สปร. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533
05
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2750 ระดับ 1 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการวิจัยและประเมินผล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
06
เป็นที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

5. โครงสร้างการบริหาร และคณะกรรมการ

tia organization structure
tia organization structure

6. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

แหล่งรวม ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทที่ปรึกษาระดับประเทศ และที่ปรึกษาอดีตผู้บริหารภาครัฐผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเข้าใจการบริหารงานภาครัฐ

สุนทรี สุภาสงวน • โครงสร้าง และระบบราชการ
อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา • ด้านการประเมินผล การบริหารและการพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ยกระดับขีดความสามารถพนักงานรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Changes)
• การบริหารบุคลากรคุณภาพ (Talent Management)
• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
• การวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน
• การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการกำหนดตำแหน่ง
• ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
• การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ และสมรรถนะประเภทต่าง ๆ
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกระบวนการวางแผนและกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
โภไคย ศรีรัตโนภาส • การบริหารและการพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสี่ยง
• การวางโครงสร้างองค์กร
• การวางระบบประเมินผลระดับองค์กร (Ex. TQA)
• การวางแผนอัตรากําลัง
• การวิเคราะห์งาน และการจําแนกตําแหน่ง
• การวางโครงสร้างค่าตอบแทน
• การออกแบบทางเดินสายอาชีพ
• การพัฒนาต้นแบบความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ธนัญชัย โรจน์รุ่งเรือง • การจัดทำตัวชี้วัดและประเมินผลระดับองค์กร ระดับสำนัก และระดับบุคคล
• การจัดทำและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
• การบริหารความเสี่ยง
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารและพัฒนาองค์กร
รวินท์ ชอบใช้ • Government Partnership
• Digital government transformation
• การบริหารและจัดทำแผนงานโครงการ
• การจัดกิจกรรมและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
วิทยา ติยะวงศ์ • ด้านการประเมินโครงการและประเมินองค์กร
• ด้านการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า
• ด้านการพัฒนาองค์กร
อภิสิทธิ์ ธโนปจัย • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
• ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผู้นำ
ศรีพนม บุนนาค • ด้านการบริหารค่าตอบแทน
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ • ด้านการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร
• ด้านการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
• ด้านการปรับปรุงโครงสร้างสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ดร.ณัฐวัฒน์ วันสุทันต์ • ด้านโครงสร้างองค์การ กรอบอัตรากำลัง และกรอบโครงสร้างเงินเดือน
• ด้านการวางแผน การจัดทำแผนกลยุทธ์
ดร.ชลิดา สุรธนิตกุล • ด้านโครงสร้างองค์การ กรอบอัตรากำลัง และกรอบโครงสร้างเงินเดือน
• ด้านการวางแผน การจัดทำแผนกลยุทธ์
วรรณวีร์ ภีมพศเตโชดม • ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ด้านการประเมิน/สำรวจความพึงพอใจ ทัศนคติ และอื่น ๆ
ศิริวรรณ ศิริอารยา • เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาประจำหลักสูตร
• ด้านการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ หรือเทคนิคและวิธีการพัฒนา
อรวรรณ นุ้ยภักดี • ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
• วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง เครื่องมือ หรือเทคนิคและวิธีการพัฒนา
ธวัช ฌานวังศะ • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
• การจัดทำแผนปฏิบัติการ
• การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ธนัทเทพ จิระประวัติตระกูล • ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์/แผน และการพัฒนาองค์กร
โสภา อินกล่ำ • ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร
สุพจน์ ลาภปรารถนา• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
• การศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ของนโยบายองค์กร
• การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
กวิน เทพปฎิพัธน์• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
• การศึกษานโยบายสาธารณะ
• การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์