รู้จัก 4 รูปแบบหน่วยงานของรัฐ

การจำแนกหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารในปัจจุบัน : ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และ 3 มีนาคม 2565 แยกพิจารณาหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ส่วนราชการ
  2. รัฐวิสาหกิจ
  3. องค์การมหาชน
  4. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 3 ประเภทคือ
    • หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
    • กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
    • หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ


1. ส่วนราชการ

• เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public Service) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การออกกฎระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายต่าง ๆ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
• ใช้อำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม


2. รัฐวิสาหกิจ

• เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดำเนินงาน


3. องค์การมหาชน

• เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
• มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดำเนินงาน


4. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่