หลักสูตร “การบริหารจัดการแบบมืออาชีพสำหรับ NEW LEADER ยุค NEXT NORMAL” (สำหรับองค์การมหาชน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ประเภทการฝึกอบรม นอกสถานที่

ค่าใช้จ่าย -
วัน/เวลา และสถานที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

ณ สำนักงาน ก.พ.

พัฒนาการขององค์การมหาชนมีมายาวนานกว่า ๒๐ ปี การทำงานขององค์การมหาชนต้องผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ความคาดหวังของประชาชนที่ต่างไปจากเดิม ขีดจำกัดของงบประมาณแผ่นดิน และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บางสถานการณ์อาจส่งผลให้การทำงานขององค์การมหาชนมีความยากลำบากมากขึ้น ในขณะเดียวกันองค์การมหาชนต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารจากรุ่นบุกเบิกที่เคยทำงาน สั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการจัดตั้งองค์การมหาชน มาเป็นผู้บริหารรุ่นต่อๆ มา โดยที่บางแห่งอาจพบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการภายในไม่ราบรื่น ไม่มีการส่งต่อความรู้ที่จำเป็นกับการทำงาน และปัจจุบันยังมีแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเกิดขึ้นอีกมาก

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานขององค์การมหาชนขึ้นไป ให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญและจำเป็น และเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนด้วยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและความสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รายละเอียดหลักสูตรDownload

สนใจหลักสูตร โปรดกรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ