กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน
สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเสนอโดย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง