Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คุณค่าหลักขององค์กร
  วัตถุประสงค์หลักของสถาบัน
  ลักษณะพิเศษของสถาบัน
  องค์กรเครือข่ายและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของ สปร.
ประวัติความเป็นมา หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา
 
      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยความร่วมมือของมูลนิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) ได้ริเริ่มให้มีการ จัดตั้งองค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ ในระยะแรกได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์นิคม จัทรวิฑูร เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้เริ่มดำเนินเป็นโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เมื่อเดือน กรกฏาคม 2529 เพื่อหา รูปแบบสถาบันที่เหมาะสมมีนายตนัย บุนนาค เป็นผู้อำนวยการโครงการ เเละได้เริ่มให้คำปรึกษาเเก่ส่วนราชการต่างๆ เป็นต้นมา ซึ่งส่วนราชการเหล่า นั้นได้นำไปปรับปรุง เเก้ไข การปฏิบัติราชการให้ดีขึ้น จนเป็นที่รู้จักของส่วนราชการต่างๆ

      ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการให้เป็นสถาบันที่มั่นคง โดยจัดตั้งเป็น มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2530 เพื่อทำหน้าที่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นส่วนรวม เเละในขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ก็ได้ประกาศจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( Thailand Innovative Administration Consultancy Institute ) โดยใช้ชื่อย่อว่า สปร. (TIA) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทางวิชาการภายใต้การกำกับดูเเลของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพใน ราชการ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ. เเละมูลนิธิ คอนราด อาเดนนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นที่ขอใช้บริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยมี
 
1. นายชลอ ธรรมศิริ เป็นผู้อำนวยการคนเเรก ระหว่างปี พ.ศ.2531-2532
2. นายชิต นิลพานิช เป็นผู้อำนวยการสถาบัน ระหว่างปี 2533-2542
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน ระหว่างปี 2543-2544
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน ในปี 2545-2553
5. นายปรีชา วัชราภัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน ในปี 2554-ปัจจุบัน
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
47/101 สำนักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000โทร. 0-2527-8700 แฟกซ์. 0-2527-7050 e-mail : sorporror@gmail.com